Sede electrónica Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

07:11:11 Mércores 28 de outubro 2020

Portal de Transparencia

Estás en:

Portal de Transparencia

Información de Relevancia Xurídica

 

Proxectos Normativos

Información Pública

  • Aprobación inicial do regulamento do rexistro contable de facturas do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña (publicado 15.01.2018).
    Aprobado inicialmente o "Regulamento do rexistro contable de facturas do Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña", por Acordo do Pleno de data 24 de novembro de 2017 de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen oportunas.
    Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Consorcio premendo na seguinte LIGAZÓN.
    No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o Acordo de aprobación do mencionado Regulamento.
  •  
  • Envio de Comentarios: